Pratt&Whitney
Pratt&Whitney

The Amount of Work Realized in 2016                  5 pieces

The Amount of Work Realized in 2015                  6 pieces

The Amount of Work Realized in 2014                  3 pieces

The Amount of Work Realized in 2013                  2 pieces

The Amount of Work Realized in 2012                  3 pieces

The Amount of Work Realized in 2011                  7 pieces

The Amount of Work Realized in 2010                  5 pieces